Všeobecné podmínky používání

nazov
meno
Lakrem
Vítejte na Naší Internetové stránce. Jejím Používáním souhlasíte s níže uvedenými Pravidly, která tvoří Dohodu o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky mezi Námi a Vámi.

Poslední revize: 03.08.2021

Důležitou součástí podmínek jsou také: Níže naleznete:
 • Pojmy a definice
 • Všeobecně
 • Změna pravidel
 • Zbavení se odpovědnosti a odškodnění
 • Kontrola a administrace Příspěvků
 • Registrace
 • Ochrana autorského práva, duševního vlastnictví a jiných práv
 • Vaše povinnosti

Pojmy a definice

1. „Pravidla“ jsou ustanovení této Dohody o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky ve znění pozdějších změn a doplnění.
2. „Internetová stránka“ je Naše internetová stránka, resp. Naše internetové stránky: www.lakrem.cz
3. „My“ jsme obchodní společnost

Monumental sro
Nitranská 3
821 08 Bratislava,
IČ: 44258771
IČ DPH: SK2022693277

4. „Vy“ jste uživatel/ka Internetové stránky, který/á Použil/a nebo Používá Internetovou stránku, bez ohledu na to, zda jsi Registrovaný/á nebo ne.
5. „Někdo“ nebo „Ostatní“ je osoba odlišná od Vás.
6. „Příspěvek“ je jakýkoli příspěvek (např. názor, prohlášení, kritika, postoj, komentář, vyjádření, soukromá zpráva, obrázek, fotografie, videoklip nebo jakýkoli jiný obsah), který jste Vy přidali na Internetovou stránku.
7. „Obsah“ je jakýkoli jiný obsah Internetové stránky odlišný od Příspěvků.
8. „Použitím“ nebo „Používáním“ je Vaše uveřejnění nebo zveřejňování Příspěvku resp. Příspěvků na Naši Internetovou stránku nebo jakákoli jiná činnost s ní související (prohlížení apod.).
9. „Službou“ je umožnění Používání Internetové stránky a její zpřístupnění vůči Vám a Ostatním. Služba je bezplatná, s výjimkou sekcí nebo služeb na Internetové stránce, u kterých je výslovně uvedena cena. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení apod.) pro její používání jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používáte.
10. „Registrace“ je vytvoření Vašeho uživatelského účtu a uživatelského jména na Internetové stránce.
11. „Registrovaným/ou“ se Vy jako uživatel/ka stáváte až Registrací na Internetové stránce, přičemž jako Registrovaný/á máte vlastní uživatelské jméno a heslo.
12. „Zrušení Registrace“ znamená Vaše nebo Naše odstoupení od této Dohody o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky ve znění pozdějších změn a doplnění (těchto Pravidel), a má za následek znemožnění Vašeho Používání Internetové stránky prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu. Zrušení Registrace můžeme provést v případech uvedených v těchto Pravidlech.
13. „Admin“ je uživatel/ka jako Vy, akorát s většími pravomocemi týkajícími se administrace Internetové stránky, ale nezastupuje Nás, ani není oprávněn/a vystupovat v našem jménu a jednat za Nás.

Všeobecně

14. Tato Pravidla jsou právně závaznou dohodou mezi Vámi a Námi. Ještě předtím než začnete Používat Internetovou stránku, jste povinen/a přečíst si tato Pravidla. Prvním Použitím Internetové stránky totiž prohlašujete, že si tato Pravidla pozorně přečetla, souhlasíte s nimi bez výhrad, jste jimi vázán/a, a zavazujete se dodržovat je, stejně jako se zavazujete dodržovat platné právo (České republiky a státu, ve kterém se nacházíš) a dobré mravy a zavazuješ se, že nebudete v souvislosti s Používáním Internetové stránky dělat žádné úkony v rozporu s platným právem, dobrými mravy a těmito Pravidly.
15. Pokud s těmito Pravidly nesouhlasíte, nesmíte Použít Internetovou stránku, a v případě, že jste již Registrovaný/á, jste povinen/a Zrušit si Registraci.
16. Máte-li méně než 18 let, čestně prohlašujete, že souhlas s Pravidly a Vaším Používáním Internetové stránky vyslovil Váš rodič nebo jiný zákonný zástupce.
17. Tato Pravidla týkající se Používání Internetové stránky se řídí právním řádem České republiky, přičemž jakýkoli spor či řízení související, týkající se nebo vyplývající z Používání Internetové stránky bude probíhat u soudu České republiky nacházejícím se v obvodu Vašeho sídla.
18. Souhlasíte s tím, že Váš uživatelský účet, jeho obsah a všechna práva s ním spojená jsou nepřenosná, nedědí se a váží se výlučně na Vaši osobu.
19. Jestliže se některá ustanovení těchto Pravidel stanou nebo budou prohlášena za neplatná nebo neproveditelná, použije se místo nich jiná odpovídající právní úprava podle původního smyslu těchto ustanovení, přičemž ostatní ustanovení Pravidel zůstávají v platnosti a vykonatelná.
20. Jednotlivé názvy částí těchto Pravidel jsou určeny pouze kvůli jejich přehlednosti a nemají žádný právní účinek.
21. Součástí těchto Pravidel jsou i pravidla a podmínky Používání jednotlivých částí Internetové stránky (víceméně technického charakteru) uvedené přímo v dané konkrétní části.
22. Tato Pravidla mohou být vyhotovena ve více jazykových verzích s totožným obsahem, přičemž rozhodující verzí je české znění Pravidel.

Změna Pravidel

23. Tato Pravidla můžeme kdykoli změnit nebo doplnit, aniž bychom Vám to oznámili, nakolik Vás nechceme obtěžovat nevyžádanou poštou. Je tedy ve Vašem zájmu, abyste si je čas od času přečetli a ujistili se o tom, že Používáte Internetovou stránku v souladu s nimi, nakolik jste těmito Pravidly vázán/a a zavázali jste se akceptovat i jejich případné změny a doplnění.
24. Změna nebo doplnění Pravidel na Internetové stránce, ke kterým se kdykoliv dostanete pomocí odkazu na hlavní stránce, nabývá účinnosti jejím zveřejněním. Vaše další Používání Internetové stránky po nabytí účinnosti této změny nebo doplnění považujeme za souhlas se změnami a doplněním Pravidel. Pokud se změnou nebo doplněním nesouhlasíte, jste povinen/a ukončit Používání Internetové stránky a pokud jsi Registrovaný/á, Zrušit si Registraci.

Zbavení se odpovědnosti a odškodnění

25. Nemůžeme zaručit legálnost, pravdivost, přesnost, kompletnost, aktuálnost, ani soulad Vašich Příspěvků s Pravidly, a proto neneseme žádnou odpovědnost za všechny Vaše Příspěvky na Internetové stránce, jakož i všechny Vaše jiné úkony s ní související, vůči Ostatním.
26. Jelikož nemůžeme zaručit naprostou pravdivost, aktuálnost a přesnost Obsahu uvedeného na Internetové stránce, za její Obsah neodpovídáme a rovněž neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu vyplývající z Vaší nebo Někoho důvěry k tomuto Obsahu nebo k Příspěvkům.
27. Uvědomte si, že Váš Příspěvek je vyjádřením Vašeho osobního názoru, nikoli Našeho názoru a je Vaším jednáním, proto jste za něj přímo a výlučně osobně zodpovědný/á jen Vy sám/sama. Použitím Internetové stránky souhlasíte a zavazujete se, že v případě, že Nám v důsledku Vašeho Příspěvku vznikne jakákoli škoda nebo újma, v celém rozsahu Nás odškodníte, a to bez ohledu na její výši a na to, zda jste jednali úmyslně nebo z nedbalosti, či jste škodu způsobili Vy sám/sama, nebo ve spolupráci s Ostatními a pod.
28. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu, která by Vám nebo Ostatním mohla být způsobena v souvislosti s Používáním Internetové stránky nebo Službou.
39. Neneseme žádnou odpovědnost za případný chybějící obsah Vašich Příspěvků nebo za chybějící Příspěvek samotný.
30. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřetržitou funkčnost, bezvadnou činnost a zabezpečení Služeb, ani za případné přerušení nebo skončení poskytování Služeb na jakoukoli dobu nebo navždy, přičemž to můžeme udělat kdykoli s okamžitou účinností, bez uvedení důvodu, a to i bez oznámení.

Kontrola a administrace Příspěvků

31. Vyhrazujeme si právo sledovat a kontrolovat všechny Příspěvky, aby byl zajištěn jejich soulad s platným právem a Pravidly a právo měnit je, odstraňovat, pokud to bude nutné, k čemu Nám dáváte plnou moc, abychom tak učinili na základě našeho výlučného rozhodnutí nebo v případech uvedených v Pravidlech, a to i bez toho, abychom to oznámili Vám nebo Ostatním.
32. Přestože jsme stanovili tato Pravidla pro Vaše chování a Příspěvky, není od Nás možné požadovat, abychom kontrolovali všechny Vaše Příspěvky, zda jsou v souladu s Pravidly (ačkoli na to máme právo), proto neodpovídáme ani za jejich obsah a soulad s Pravidly
33. Stejně tak není možné, abychom z technických a personálních důvodů odpovídali na všechny Vaše dotazy, žádosti, stížnosti a pod. týkající se Příspěvků, Internetové stránky nebo Služby.
34. Souhlasíte s tím, že (kromě jiných oprávnění uvedených v jiných částech Pravidel) jsme oprávněni archivovat kopie jakýchkoli Vašich Příspěvků, a zajistit, aby Obsah Internetové stránky a Příspěvky (nebo jejich části) nemohly být předmětem různých vyhledávacích programů na internetu (např. google apod.).
35. Jsme oprávněni upozornit Vás v případě porušení nebo hrozby porušení těchto Pravidel nebo platného práva, a zasahovat v takových případech do Příspěvků mezi Vámi a Ostatními (mimo jiné např. smazáním Příspěvku a/nebo zablokováním vstupu do části Internetové stránky, Zrušením Registrace a pod. .).
36. Jsi povinen/a dbát na to, aby každý Váš Příspěvek byl v souladu s platným právem a těmito Pravidly.
37. Přestože nejsme zodpovědní za Vaše Příspěvky ani za následky jimi způsobené, máme zájem na předcházení vzniku jakékoli škody či újmy způsobené Příspěvkami na Internetové stránce a máme také zájem na smírném urovnávání sporů.
38. Proto si vyhrazujeme právo, nejsme však povinni, urovnávat spory způsobené Příspěvkem zveřejněným na Internetové stránce mezi Vámi a Někým.

Registrace

39. Pro Používání Internetové stránky není nutná Registrace. Ta je potřebná pouze v určitých případech Používání určitých sekcí Internetové stránky.
40. Registrací se zavazujete poskytnout Nám pravdivé, správné a aktuální údaje o Vás a udržovat je takové.
41. Můžeme odmítnout Registraci nebo ji Zrušit v případě, že máme podezření, že se vydáváte za Někoho jiného, Vaše uživatelské jméno je chráněno platným právem (např. ochranná známka, obchodní jméno apod.), je reklamou (např. www.nazevwebstranky.cz ) nebo je vulgární, urážlivé nebo na základě Našeho rozhodnutí.
42. Uvědomujeme si naši profesionální povinnost zachovávat důvěrnost údajů o Vás a uznáváme naše povinnosti týkající se všech osobních a jiných údajů, které zpracováváme. Vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů zůstávají v plném rozsahu zachována. Vaše osobní údaje neposkytneme Ostatním s výjimkou uvedenou v těchto Pravidlech nebo Zásadách ochrany osobních údajů (jsou součástí těchto Pravidel) resp. pokud Nám tak ukládá platné právo.
43. Použitím Internetové stránky Nám udělujete dobrovolně a bezplatně, bez jakéhokoli věcného, časového, územního či jiného omezení:
 • a. souhlas ve smyslu Občanského zákoníku, s použitím Vaší podobizny, písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se Vás nebo Vašich projevů osobní povahy bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou as jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla (např. fotoalba, články).
 • b. prohlášení, že osoby, které jsou zachyceny na dílech nebo obsahu tvořícím Příspěvek, vyslovily bezplatný souhlas s tím, aby s dílem nebo obsahem Příspěvku bylo naloženo všemi způsoby uvedenými v těchto Pravidlech, a že Nám ani Ostatním nevznikne uveřejňováním Vašeho Příspěvku na Naší Internetové stránce újma ani škoda a pro případ, že se tak stane, zavazuješ se takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla (např. na fotografie Vašich kamarádů).
 • c. licenci (sublicenci, pokud autorem je osoba odlišná od Vás) ke zveřejnění autorského díla, resp. jiného obsahu chráněného Autorským zákonem a platným právem, pokud jej Váš Příspěvek obsahuje.
 • d. prohlášení, že jste jediným/ou autorem/kou díla, resp. jiného obsahu Příspěvku chráněného Autorským zákonem a platným právem nebo že jste od autora/autorů díla získal/a oprávnění (licenci) k použití díla v rozsahu podle těchto Pravidel, včetně práva poskytnout Nám sublicenci; a že v tomto díle resp. jiném obsahu Příspěvku nebyla žádným způsobem použita díla nebo jiná práva Ostatních ani jejich části, a že Nám ani Ostatním nevznikne uveřejňováním díla nebo jiného obsahu Vašeho Příspěvku na Naší Internetové stránce újma ani škoda a pro případ, že se tak stane, zavazujete se takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla.
Předchozí ustanovení platí stejně i na třetí osoby, námi pověřené výkonem určitých činností a práv, které jste nám nám poskytli.
44. Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme, abyste neuveřejňovali Příspěvky obsahující Vaše osobní údaje ani jiné údaje, jejichž zneužití by Vám mohlo způsobit újmu nebo škodu (např.: rodné číslo, číslo občanského průkazu, pasu, číslo platební nebo kreditní karty, adresa , telefonní číslo, heslo).
45. Vzhledem k povaze internetu neneseme odpovědnost za bezpečnost nebo ochranu údajů, které Nám poskytujete prostřednictvím internetu a e-mailových zpráv, ani za jejich kontrolu a to, jak používají Vaše údaje získané od Vás Ostatní.
46. Pozorně si přečtete Zásady ochrany osobních údajů , kde uvádíme podrobné informace o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů.
47. Zrušit Vaši Registraci můžeme kdykoli, jednostranně, s okamžitou účinností, a to i bez uvedení důvodu, a bez oznámení. Uděláme to jen výjimečně, avšak musíte respektovat, že Naše Internetová stránka není veřejné místo s bezmeznou svobodou projevu, ale naopak prostor, který Vám poskytujeme k tomu, abyste ji Používali v rámci platného práva a těchto Pravidel.
48. Berete na vědomí, že i po Zrušení Registrace jsme oprávněni ponechat Vaše Příspěvky a Vaše uživatelské jméno zveřejněné na Internetové stránce na neomezenou dobu.

Ochrana autorského práva, duševního vlastnictví a jiných práv

48. Respektujeme duševní vlastnictví a jiná práva Ostatních a žádáme Vás, abyste dělali totéž. Pokud si myslíte, že Vaše autorská práva, duševní vlastnictví nebo jiná práva byla porušena některým z Příspěvků, kontaktujte Nás .
49. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah Příspěvků, tudíž neodpovídáme ani za případné porušování autorských práv, práv duševního vlastnictví ani jiných práv prostřednictvím Příspěvků na Internetové stránce. Jelikož máme zájem na souladu Příspěvků a Obsahu Internetové stránky s platným právem, souhlasíte a zavazujete se, že:
 • a. nebudete v Příspěvcích uveřejňovat žádný obsah chráněný autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva, bez předchozího souhlasu vlastníka/držitele práv chráněných těmito předpisy,
 • b. budete respektovat autorská práva, práva duševního vlastnictví a jiná práva Ostatních, a nebudete v Příspěvcích uveřejňovat žádný obsah v rozporu s autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva,
 • c. nebudete odstraňovat informace o autorských právech, ochranných známkách nebo o jiných právech obsažené na Internetové stránce,
 • d. nebudete v Příspěvcích uveřejňovat žádný obsah v rozporu s platným právem.
50. Nemáme možnost kontrolovat soulad věcí, které jsou obsahem Vašeho Příspěvku, s platným právem, proto neneseme žádnou odpovědnost za věci, které jsou obsahem Příspěvků.

Vaše povinnosti

51. Váš uživatelský účet je soukromý a nesmí jej používat nikdo kroměVás. Jste proto sám/sama výlučně zodpovědný/á za utajení Vašeho uživatelského účtu a hesla a jakékoli použití nebo činnost uživatelů, kteří používají Váš uživatelský účet. Souhlasíte s tím, že Nám neprodleně sdělíte neoprávněné použití Vašeho uživatelského účtu.
52. Ve vlastním zájmu souhlasíte a zavazujete se, že nebudete:
 • a. uveřejňovat Příspěvky ani odkazy na jakékoli internetové stránky obsahující vulgarismy, obscénnosti, výhrůžky a osobní útoky vůči Ostatním, Příspěvky propagující, podněcující nebo hájící potlačování základních práv a svobod, násilí, fanatismus, rasismus, diskriminaci, hanobení skupin obyvatelstva, rasovou, jazykovou náboženskou, politickou, sociální, národnostní a etnickou nesnášenlivost, nenávist ke konkrétním lidem nebo ke skupinám obyvatel, zejména k etnickým nebo náboženským skupinám, ani žádný jiný obsah v rozporu s platným právem,
 • b. uveřejňovat Příspěvky, které obsahují neověřené, zavádějící, klamavé, nepravdivé nebo pravdu zkreslující informace nebo jakékoli jiné (i pravdivé) údaje, které jsou nebo by mohly být způsobilé přivodit újmu Ostatním (např. v důsledku poškození jejich dobrého jména, pověsti apod.) ,
 • c. uveřejňovat Příspěvky mající charakter spamu, hoaxu nebo warezu,
 • d. uveřejňovat Příspěvky obsahující informace o osobních údajích Někoho jiného bez jeho souhlasu,
 • e. uveřejňovat Příspěvky se stejným (duplicitním), nesrozumitelným nebo nesmyslným obsahem,
 • f. uveřejňovat Příspěvky obhajující nebo navádějící k porušování platného práva, dobrých mravů nebo těchto Pravidel,
 • g. uveřejňovat inzerci, propagovat ani šířit reklamu, zveřejňovat Příspěvky ani odkazy na jiné internetové stránky nesouvisející s obsahem Internetové stránky a odkazy na komerční internetové stránky (neplacená reklama), a to s výjimkou námi určených případů as výjimkou osobních doporučení na základě vašich zkušeností,
 • h. uveřejňovat Příspěvky propagující služby jiných osob, které jsou Naší konkurencí,
 • i. uveřejňovat Příspěvky obsahující poptávku po zboží nebo službě,
 • j. uveřejňovat Příspěvky pomlouvající, obtěžující nebo vnucující Vaše osobní názory Ostatní,
 • k. uveřejňovat Příspěvky omezující nebo bránící Ostatním v Používání Internetové stránky nebo Příspěvky, které vystavují nebo mohou vystavit Ostatním poškození nebo vzniku jakékoli odpovědnosti,
 • l. bránit v diskusi na Internetové stránce Ostatním, ani ji narušovat,
 • m. narušovat nebo poškozovat poskytování Služby nebo Internetovou stránku, servery, sítě a pod. spojené se Službami či Internetovou stránkou, zveřejňovat či používat softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které mohou přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služby nebo funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru, nebo telekomunikačního zařízení;
 • n. vytvářet nebo zrcadlit Internetovou stránku ani její část, bez našeho předchozího písemného souhlasu,
 • o. používat veřejné proxy servery a jiné anonymizační služby, které mohou být zneužity k útoku na Internetovou stránku nebo Službu,
 • p. používat automatické skripty pro sběr informací nebo jinak působit na provoz Internetové stránky a Služby,
 • q. sbírat e-mailové adresy nebo jiné kontaktní informace od Ostatní za jakýmkoli účelem,
 • r. zpracovávat osobní údaje o Někom jiném nebo je uveřejňovat na Internetové stránce,
 • s. žádným způsobem poškozovat Nás a Naše dobré jméno a pověst,
 • t. se při Používání Internetové stránky vydávat za jinou fyzickou osobu, nebo právnickou osobu,
 • u. vytvářet více než jednu Registraci, Registrovat se pod více než jedním uživatelským jménem, Registrovat se jako Někdo jiný nebo Registrovat se jménem Někoho jiného,
 • v. používat Internetovou stránku jako Někdo jiný ani pod jménem Někoho jiného,
 • w. účastnit se soutěží pořádaných Námi nebo na Naší Internetové stránce, ve kterých je výhrou věcná nebo jiná cena; a porušíš-li toto pravidlo, souhlasíš s nezařazením do takové soutěže nebo s vyloučením z ní. Týká se jedině fyzických osob, které jsou v pracovně právním nebo jiném obdobném vztahu s Námi (např. Naše Ambasadorky), a také všech jejich rodinných príslušníků, a stejně tak i osob a zaměstnanců osob podílejících se na zabezpečení, sponzorování či organizaci soutěží.
 • x. propagovat zboží, služby a spolupráci, spadající do sytému síťového prodeje a multi-level marketingu (např. Avon, Oriflame)
 • y. obcházet výše uvedené zákazy.
53. Dále souhlasíte s tím, že:
 • a. na Internetové stránce Ti může být zobrazována reklama a odkazy na jiné internetové stránky a zdroje (Takové odkazy a obsah na nich přístupný není Námi kontrolován a nejsme za něj zodpovědní. Odkaz na ni, připojení se na ni nebo její používání neznamená její schválení z Naší strany Pokud ses rozhodl opustit Internetovou stránku a vstoupit na stránku třetí strany, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědom toho, že tato Pravidla pro ni neplatí.),
 • b. máme všechna oprávnění daná nám těmito Pravidly a platným právem a výkonu těchto práv se podřídíte,
 • c. pokud máš podezření, že Někdo porušuje tato Pravidla, sdělíš nám to,
 • d. Používání Internetové stránky je povoleno pouze pro Vaše osobní účely. Používání k jinému účelu je bez našeho souhlasu zakázáno, a to s výjimkou Námi určených případů,
 • e. nemáte za Vaše Příspěvky na Internetové stránce právo na žádnou úplatu, ani autorskou odměnu apod.,
 • f. jakékoli Vaše dotazy, připomínky, návrhy, nápady, náměty nebo jiné informace o Internetové stránce nebo Službě, adresované Nám, nejsou důvěrné a mohou se stát Naším majetkem. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a máme nárok na neomezené využívání a šíření těchto návrhů pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez Vašeho nároku na úplatu.
 • g. Používání jakéhokoli Obsahu Internetové stránky a Příspěvků na ní zveřejněných, je povoleno pouze pro osobní účely. Jakákoliv dispozice s nimi (používání, uveřejnění, kopírování apod.) k jinému účelu je bez našeho předchozího souhlasu výslovně zakázána.
name

Lakrem

Zavřít